پوزیشن زناشویی [+10 تکنیک محرک لذت طلایی + (فیلم)] | تیبوکا (2024)

۱- پوزیشن دختر گاو چران

پوزیشن زناشویی [+10 تکنیک محرک لذت طلایی + (فیلم)] | تیبوکا (1)

معمول ترین پوزیشن برای قرار گرفتن زن در حالت رو، دختر گاوچران است. در این پوزیشن، در حالی که صورت زن به طرف مرد قرار دارد، با استفاده از زانوها به عنوان اهرم، زن حرکات را کنترل میکند. شریک هم از دیدن زن لذت میبرد، و زن سرعت و میزان دخول و شدت حرکات را کنترل میکند.

۲- پوزیشن زناشویی دختر گاو چران معکوس

پوزیشن زناشویی [+10 تکنیک محرک لذت طلایی + (فیلم)] | تیبوکا (2)

در این پوزیشن دخول زن به گونه ای روی مرد می نشیند که پشت او به مرد می باشد و در این وضعیت چون نقطه جی در زن با حشفه در مرد در هنگام دخول منطبق می گردد هر دو طرف تحریک زیادی را تجربه می کنند. مردان دچار زود انزالی بهتر است این وضعیت را تجربه نکنند. ولی زنانی که دیر تحریک می شوند این وضعیت برایشان خوب است.

۳- پوزیشن زناشویی آمیزش نشسته

پوزیشن زناشویی [+10 تکنیک محرک لذت طلایی + (فیلم)] | تیبوکا (3)

در این روش زن بر روی پای مرد نشسته و جزو روش‌هایی هست که سطح تماس بدن زوج به حداکثر می‌رسد با وجودی که حرکت و هیجان در فعالیت جنسی کاهش می‌یابد لذت جنسی از طریق حس لامسه و حرکات مکمل مانند بوسیدن، نوازش کردن، ماساژ دادن تأمین می‌گردد.این حالت به علت تحرک کم برای نوازش و بوسیدن و ماساژ کاربرد دارد.

۴- پوزیشن زناشویی داگی استایل

پوزیشن زناشویی [+10 تکنیک محرک لذت طلایی + (فیلم)] | تیبوکا (4)

امروزه در هر کاری زمان حرف اول را می زند. گاهی زمان به حدی کم است که برای مقاربت نیز کافی نیست. اگر می خواخید رابطه جنسیتان را سریع تمام کنید از پوزیشن زیر استفاده کنید. برای قرار گرفتن در این استایل، همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید زن باید به صورت چهار زانو قرار بگیرد و مرد پشت سر آن باشد. بهتر است این پوزیشن روی بلندی تقریبا نیم متری انجام شود.

محققان دانشگاه کنتاکی با بررسی ۱۴،۰۰۰ مرد و زن به این نتیجه رسیدن که داگ استایل کوتاه ترین زمان را برای برقراری رابطه جنسی طلب می کند. ضمن این که این پوزیشن موجب اصطحکاک و نفوذ بیشتر شده به همین جهت برای باردار شدن پوزیشن مناسبی است. داگ استایل مستقیما نقطه G در زنان را تحریک می کند. به همین دلیل این پوزیشن مورد علاقه زنان می باشد.

۵- پوزیشن زناشویی درازکش

پوزیشن زناشویی [+10 تکنیک محرک لذت طلایی + (فیلم)] | تیبوکا (5)

طبق آمارهای رسمی تقریبا ۶۰ درصد از زنان در طول رابطه جنسی خود به ارگاسم نمی رسند. این موضوع باعث می شود برخی از افراد از رابطه جنسی خود دلسرد شوند. این افراد غافل از این موضوع هستند که تغییر موقعیت رابطه شان می تواند رضایت جنسی بیشتری را به همراه بیاورد.

پوزیشنی که در زیر مشاهده می کنید تقریبا بهترین پوزیشن برای مرد و زن برای تحریک شدن و رسیدن به ارگاسم است. ضمن این که این پوزیشن برای مردانی که دچار زود انزالی هستند نیز مناسب است. برای تحریک بیشتر باید در این پوزیشن تمام بدن زن با تمام بدن مرد در تماس باشد. به این حالت ماساژ شکم نیز گفته می شود.

۶- پوزیشن زناشویی ایستاده

پوزیشن زناشویی [+10 تکنیک محرک لذت طلایی + (فیلم)] | تیبوکا (6)

این روش برای زوج‌هایی پیشنهاد می‌گردد که مرد توانائی بلند کردن زن را داشته باشد و معمولاً به علت فشاری که بر مرد وارد می‌گردد و همچنین دلهره زن از واژگونی جنبه نمایشی و ایجاد تنوع دارد و لذت چندانی به نسبت روش‌های دیگر ندارد و برای بهبود کیفیت در این روش نشستن زن بر روی میز یا سطح بلند پیشنهاد می‌گردد.

۷- پوزیشن زناشویی ایستاده معکوس

پوزیشن زناشویی [+10 تکنیک محرک لذت طلایی + (فیلم)] | تیبوکا (7)

گاهی اوقات داشتن رابطه در یک موقعیت خاص و تکراری برای مدت طولانی می تواند شما را خسته کند. بنابراین زوج هایی که سال هاست ازدواج کرده اند در پی یافتن موقعیتی هستند که علاوه بر جدید بودن موجب ایجاد انگیزش بیشتر نیز شود. پوزیشن ارائه شده در زیر درست است که کمی خطرناک است اما شاید برایتان جذاب باشد.

در این پوزیشن زن باید بر روی زمین دراز کشیده و بدن خود را تا قسمت شانه بالا نگه دارد. سپس مرد با قرار گرفتن در بین پاها دخول را انجام دهد. برای انجام این پوزیشن خیلی مراقب گردنتان باشید. این پوزیشن ها از جمله پوزیشن های فانتزی هستند و همیشه نمی توان از آن ها استفاده کرد.

مطلب پیشنهادی:خرید ژل ایموشن طوسی جهت تقویت نعوظ

۸- پوزیشن پروانه

پوزیشن زناشویی [+10 تکنیک محرک لذت طلایی + (فیلم)] | تیبوکا (8)

در این پوزیشن به یک میز یا تخت نیاز دارید منتها کمی پایین تر. در حالی که زن دراز کشیده است مرد باید ایستاده دخول را انجام دهد. زن باید پاهای خود را از مچ روی شونه مرد بگذارد و با کمک پاها کمی لگن خود را بالا نگه دارد تا زاویه دخول باعث شود الت، نقطه جی را تحت تاثیر قرار دهد. می توانید برای راحت تر انجام دادن این پوزیشن از بالش برای زیر کمر و لگن زن استفاده کنید.

۹- پوزیشن پل – پوزیشن طاق باز

پوزیشن زناشویی [+10 تکنیک محرک لذت طلایی + (فیلم)] | تیبوکا (9)

اگر این پوزیشن را به خوبی انجام دهید، می توانید یک دخول عمیق و با لذت داشته باشید. در این پوزیشن زن مانند یک پل روی پاهای مرد قرار می گیرد و مرد باید برای هر بار دخول خود را به آرامی به سمت بالا پرتاب کند. در این پوزیشن به نقطه جی زن ضربه وارد می شود که با تحریک و لذت بسیار زیادی برای زن همراه است و از آنجا که دخول زاویه دار است برای مرد هم لذت فوق العاده ای به همراه دارد.
یکی از بهـــتــرین کارهــای جانبی در این نوع آمـــیـزش نوازش کردن و بوسیدن زن اســت. زن نیز میـــ‌توانـد با نشــان دادن علاقـه به نوازش شدن و به بوسیـده شدن و کمــک به حرکـــات بالـا و پایین مرد و کشــیدن نفـســ‌ـــهـــای عمـیـق و با احـــسـاس، مرد را تحریـک کند. میزان لذت جنـسی در ایــن وضعیت ۷۰٪ برای مرد و ۳۰٪ برای زن اســـت.

۱۰- پوزیشن چشم تو چشم

پوزیشن زناشویی [+10 تکنیک محرک لذت طلایی + (فیلم)] | تیبوکا (10)

در این پوزیشن مرد روی صندلی نشسته و زن روی مرد روبروی هم قرار میگیرند. برای اینکه دخول به راحتی انجام گیرد باید واژن روبروی آلت باشد. در این پوزیشن چون یکدیگر را بغل می کنید و چشم تو چشم هستید، این پوزیشن بسیار با عشق و تحریک همراه است.

ممنون از توجه شما به این مقاله | فروشگاه رسمیتیبوکا

پوزیشن زناشویی [+10 تکنیک محرک لذت طلایی + (فیلم)] | تیبوکا (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 5367

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.